Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ιδρύθηκε Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού. Υδραίος μέλος του Συμβουλίου


Ψηφίστηκε   στη Βουλή και είναι πλέον νόμος  του κράτους το πολυνομοσχέδιο του  Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι μέλος του Συμβουλίου και εκπροσωπείτε  από τον Πρόεδρό του Ελευθέριο Σ Κεχαγιόγλου.
Ο  συγκεκριμένος νόμος προβλέπει ανάμεσα στα άλλα αναδιάρθρωση σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, αλλαγή της σύνθεσης  πληρωμάτων  κατά τους χειμερινούς μήνες  και μόνο σε ειδικότητες πού δεν επηρεάζουν την ασφάλεια  του ταξιδίου  και τη Δημιουργία Συμβούλιου Νησιωτικής Πολιτικής.
Με την εισαγόμενη διάταξη του άρθρου 34, συστήνεται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ) για την υποστήριξη του ρόλου της γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο γνωμοδοτεί κυρίως: α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς  της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β) την σχεδίαση και υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών. Η συγκρότηση του οργάνου αυτού εγγυάται  τη δημιουργία ουσιαστικότερων προϋποθέσεων και καλύτερων σχεδιασμών για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, αφού σε αυτό εκπροσωπείται σχεδόν το σύνολο των διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων ή ενοτήτων του νησιωτικού χώρου.


Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών άμεσα ξεκινά την παρουσίαση και  ιεράρχηση των προτάσεων του για την συνεδρίαση του ΣΥΝΗΠΟ

Άρθρο 34
Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
1. Συνιστάται Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.
Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ γνωµοδοτεί κυρίως: α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β)
για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.
2. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ αποτελείται από:
α) Το Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο, και ως µέλη:
β) Το Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του.
γ) Τους Γενικούς Γραµµατείς, τους οποίους θα ορίσουν, ανά ένα, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, νοµίµως αναπληρούµενους.
δ) Τους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, νοµίµως αναπληρούµενους.
ε) Τους Περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, αναπληρούµενους από Αντιπεριφερειάρχες που οι ίδιοι ορίζουν, καθώς και τους
Αντιπεριφερειάρχες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουν στην αρµοδιότητά τους νησιά.
στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης που προέρχονται από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήµων (Π.Ε.Δ.) Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Κρήτης και Ιονίων νήσων, οριζόµενους µε τους αναπληρωτές τους από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συµβούλια των Π.Ε.Δ., καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπολοίπων
νησιωτικών δήµων της χώρας µε τον αναπληρωτή του οριζόµενο από την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των Επιµελητηρίων, από τους οποίους οι τέσσερις (4) θα προέρχονται από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων και ένας (1) από τα Επιµελητήρια των Νοµών που έχουν νησιά. Οι ανωτέρω ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηριακού Οµίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ).
η) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας, οριζόµενο µε τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδίου Επιµελητηρίου, προερχόµενο από νησιωτική περιοχή.
θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), προερχόµενο από Παραρτήµατα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόµενο µε τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδίου Επιµελητηρίου.
ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), προερχόµενο από Παραρτήµατα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόµενο
µε τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδίου Επιµελητηρίου.
ια) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), προερχόµενο από Παραρτήµατα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόµενο µε τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδίου Επιµελητηρίου.
ιβ) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται από τους αγρό-
τες και ένας (1) από τους αλιείς. Οι ανωτέρω µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΓΕΣΕΣ, από τις αντίστοιχες Ενώσεις του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης ή Ιονίου.
ιγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.).
ιδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών.
ιε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).
(ιστ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.).
ιζ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ).
ιη) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
ιθ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αρµοδιότητα της οποίας ανατίθεται η ευθύνη λειτουργίας
του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ., αναπληρούµενο από το νόµιµο αναπληρωτή του.
3. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σε µόνιµο υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οριζόµενο µαζί µε τον αναπληρωτή του από
τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.
4. Η ευθύνη λειτουργίας του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. ανατίθεται στην αρµόδια για νησιωτική πολιτική Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η ο-
ποία διενεργεί και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ..
5. Η θητεία των µελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. είναι διετής. Η πρώτη θητεία των µελών λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2014.
6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των µελών, αυτά αντικαθίστανται. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει όπως και των υπολοίπων µελών.
7. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και µε ηµερήσια διάταξη, που καθορίζονται µε την πρόσκληση του Προέδρου του.
8. Για τη συµµετοχή τους στο ΣΥ.ΝΥ.ΠΟ. τα µέλη δεν λαµβάνουν οποιαδήποτε αποζηµίωση, οι δε δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των µελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. βαρύ-
νουν τους προϋπολογισµούς των φορέων προέλευσής τους.
9. Η λειτουργία του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. καθορίζεται µε εσωτερικό κανονισµό που εγκρίνεται από την ολοµέλειά του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks